Sakramenty święte

Definicja Sakramentów Świętych
„Sakramenty Święte są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją”

Sakrament Chrztu
Chrzest Święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posiania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”. (KKK 1213)
Sakrament chrztu świętego jest udzielany w pierwszą niedzielę miesiąca oraz w Wigilię Paschalną (w wyjątkowo uzasadnionej konieczności także w innym terminie).
Do załatwienia formalności w biurze potrzebne są: akt urodzenia dziecka, dokument tożsamości rodziców, dane rodziców chrzestnych wraz z zaświadczeniem z parafii ich zamieszkania, że są ludźmi wierzącymi i praktykującymi katolikami mogącymi pełnić tę odpowiedzialną posługę.

Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które:
– ukończyły 16 rok życia,
– przyjęły sakrament bierzmowania,
– są wierzące i praktykujące,
– są w stanie wolnym bądź żyją w związku sakramentalnym.

Chrzest należy zgłosić w biurze parafialnym co najmniej z 2 tygodniowym wyprzedzeniem mając przygotowane w/w dokumenty.

Sakrament Bierzmowania
Bierzmowanie podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter. Dlatego ten sakrament można przyjąć tylko raz w życiu. (KKK 1317)
Kandydat do bierzmowania, który osiągnął wiek używania rozumu, powinien złożyć wyznanie wiary, być w stanie łaski i mieć intencję przyjęcia tego sakramentu. Powinien też być przygotowany do podjęcia zadania ucznia Chrystusa we wspólnocie Kościoła oraz w sprawach doczesnych. (KKK 1319)
Przygotowanie do sakramentu Bierzmowania odbywa się podczas katechez parafialnych. Kandydaci (uczniowie gimnazjum oraz starsi) są zobowiązani do regularnego uczestnictwa w katechezach; w niedzielnej i świątecznej Eucharystii; w spowiedzi i nabożeństwach pierwszopiątkowych, w nabożeństwach różańcowych, roratach, wielkopostnych, majowych i czerwcowych oraz innych okolicznościowych.
Po ukończeniu szkoły podstawowej, rodzice (opiekunowie) pragnący bierzmowania dla swojego dziecka, składają do księdza proboszcza parafii swojego zamieszkania pisemną prośbę o przygotowanie do tego sakramentu i zapisują to dziecko na katechezę parafialną.
Sakramentu Bierzmowania przygotowanym kandydatom udziela Ksiądz Biskup na zakończenie gimnazjum lub na początku szkoły ponadgimnazjalnej.

Sakrament Eucharystii
Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z cała wspólnotą w ofierze Pana. (KKK 1322)
Przygotowanie do przyjęcia sakramentu Eucharystii (pierwszej Komunii św.) odbywa się podczas katechez szkolnych i parafialnych w łączności z katechezą okresową dla rodziców tych dzieci.
Pierwszej Komunii udziela się dzieciom w jedną z niedziel wielkanocnych.
Rodzice pragnący, aby ich dziecko zostało przygotowane do sakramentu pokuty i Eucharystii, w terminie do 10 czerwca – roku szkolnego klasy pierwszej – składają do księdza proboszcza parafii zamieszkania pisemną prośbę, a na początku roku szkolnego klasy drugiej zapisują to dziecko na katechezę parafialną.

Sakrament Pokuty i Pojednania
Grzech jest przede wszystkim obrazą Boga, zerwaniem jedności z Nim. Narusza on równocześnie komunię z Kościołem. Dlatego też nawrócenie przynosi przebaczenie ze strony Boga, a także pojednanie z Kościołem, co wyraża i urzeczywistnia w sposób liturgiczny sakrament pokuty i pojednania. (KKK 1440)
Okazja do spowiedzi św. jest przed Mszą św., a szczególnie w pierwsze piątki miesiąca (godziny według bieżących ogłoszeń parafialnych).

Sakrament Namaszczenia Chorych
Sakrament namaszczenia chorych udziela specjalnej łaski chrześcijaninowi, który doświadcza trudności związanych ze stanem ciężkiej choroby lub starości. (KKK 1527)
Sakrament namaszczenia chorych udzielany jest w czasie rekolekcji parafialnych, z okazji dnia chorego, a także według indywidualnego wezwania.
Odwiedziny chorych z posługą sakramentalna odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiąca lub w razie nagłej potrzeby według indywidualnego wezwania.

Sakrament Kapłaństwa
Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat. (KKK 1536)

Sakrament Małżeństwa
Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. (KKK 1601)
Do zawarcia sakramentu małżeństwa wymagane są: metryki chrztu (z ważnością 6 m-cy), dokumenty tożsamości, zaświadczenie o bierzmowaniu i studium przedmałżeńskim, zaświadczenie o odbytych naukach dla narzeczonych.
Narzeczeni planując zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego, załatwianie formalności powinni zacząć od biura parafialnego parafii zameldowania narzeczonej (minimum na 1 rok przed planowaną datą ślubu), a także w stosownym czasie uczestniczyć w naukach dla narzeczonych w parafii oraz w poradnictwie rodzinnym.

Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentów świętych